ლიტერატურა

ამბერკი ტაუშევი - იოანეს სახარების განმარტება (ზურაბ თვაურის თარგმანი)